Kwalifikacji SPO.02. Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie starszej:

NAUKA ZA DARMO!
Szkoła posiada bezpłatny parking.

Nauka w Szkole Policealnej CANOVA  w Krakowie  Ci wysokie kwalifikacje i umiejętności. U nas zdobędziesz wiedzę z zakresu: Organizacja opieki nad osobą starszą, psychologia i socjologia w opiece nad osobą starszą, metodyka pracy opiekuńczej, język obcy w pomocy społecznej,  język migowy, umiejętności opiekuńcze, aktywizacja społeczna. Podstawy przedsiębiorczości dla osób, które nie miały tego przedmiotu w szkole średniej.

Dla słuchaczy kierunku OPIEKUN OSOBY STARSZEJ, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności oferujemy program rozszerzony o zajęcia z JĘZYKA NIEMIECKIEGO.

Zawód  Opiekun osoby starszej stwarza szerokie możliwości pracy. Szkoła Policealna CANOVA w Krakowie zapewnia nie tylko wiedzę teoretyczną, ale także  praktyczną, którą można wykorzystać podczas pracy zawodowej.

Nauka trwa dwa  semestry, w trakcie których słuchacz zdobędzie wiedzę teoretyczną oraz praktyczną. Słuchacz po zdaniu egzaminu
z kwalifikacji organizowanego przez naszą szkołę na podstawie upoważnienia OKE w Krakowie otrzymuje dyplom z tytułem zawodowym
OPIEKUN OSOBY STARSZEJ.

Poszukiwani są OPIEKUNOWIE OSOBY STARSZEJ  z wysokimi kwalifikacjami zawodowymi !

czas trwania nauki: 2 lata tj. 4 semestry

Perspektywy pracy

  • domy opieki społecznej
  • ośrodki pomocy społecznej
  • instytucje opiekuńcze
  • hospicja
  • własna działalność gospodarcza

Koszty nauki
brak opłat za egzamin zawodowy,
brak opłat za wydanie legitymacji, indeksu, zaświadczeń do ZUS-u,

NAUKA ZA DARMO!
Szkoła posiada bezpłatny parking.

www.canova.pl

                                                                                                                               

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWYplakat_A3_medic