Kwalifikacji SPO.03. Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie podopiecznej

NAUKA ZA DARMO!
Szkoła posiada bezpłatny parking.

Nauka w Szkole Policealnej CANOVA w Krakowie da Ci wysokie kwalifikacje i umiejętności. U nas zdobędziesz wiedzę z zakresu: Podstawy organizacji domu pomocy społecznej, bio-psychospołeczne funkcjonowanie człowieka, teoretyczne podstawy opieki, metodyka pracy opiekuńczo-wspomagającej, język obcy w pomocy społecznej, język migowy, usługi opiekuńcze, aktywizacja osoby podopiecznej, trening umiejętności społecznych. Podstawy przedsiębiorczości dla osób, które nie miały tego przedmiotu w szkole średniej.

Dla słuchaczy kierunku OPIEKUN W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności
oferujemy program rozszerzony o zajęcia z JĘZYKA NIEMIECKIEGO.

Zawód  Asystent osoby niepełnosprawnej stwarza szerokie możliwości pracy. Szkoła Policealna CANOVA w Krakowie zapewnia nie tylko wiedzę teoretyczną ale także  praktyczną, którą można wykorzystać podczas pracy zawodowej.

Nauka trwa cztery semestry, w trakcie których słuchacz zdobędzie wiedzę teoretyczną oraz praktyczną. Słuchacz po zdaniu egzaminu
z kwalifikacji organizowanego przez naszą szkołę na podstawie upoważnienia OKE w Krakowie otrzymuje dyplom z tytułem zawodowym
OPIEKUN W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ.

Poszukiwani są OPIEKUNOWIE W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ z wysokimi kwalifikacjami zawodowymi !

czas trwania nauki: 2 lata tj. 4 semestry

Perspektywy pracy

  • domy i ośrodki pomocy społecznej
  • instytucje opiekuńcze
  • środowiskowe domy samopomocy

Koszty nauki
brak opłat za egzamin zawodowy,
brak opłat za wydanie legitymacji, indeksu, zaświadczeń do ZUS-u,

NAUKA ZA DARMO!
Szkoła posiada bezpłatny parking.

www.canova.pl

                                                                                                                               

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWYplakat_A3_medic